فرماندار در اولين دوره مسابقه آشپزي كدبانوي شهربهشت و نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي آموزش فني و حرفه اي تفت حضور یافت و از نزدیک در جریان آثار ارائه شده در این نمایشگاه قرار گرفت.


003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG 003(984).JPG
بله