مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری و سرپرست بخشداری گاریزات ضمن بازدید از روند برخی پروژه های آسفالت روستایی در مناطق خیرآباد،رعد آباد و کریم آباد از نزدیک در جریان روند این پروژه های عمرانی قرار گرفتند.