اصول و معیارهای تربیت و اخلاق اسلامی از منظر امام صادق(ع)


به گزارش روابط عمومی و تبلیغات فرماندهی انتظامی شهرستان تفت، سرهنگ احمدی گفت: رسیدن به مقام عبودیت و بندگی تقوای الهی و ایمان و عمل صالح و پرهیز از دنیا طلبی از جمله هدف های تربیت و اخلاق اسلامی است. اصول و هدف ها و روش های بکار برده شده در قرآن و گفتار ائمه اطهار در مورد تعلیم و تربیت انسان ها بی شک با سعادت دنیوی و اخروی همراه می باشند و در هرزمان می توان از آنها بهره مند شد. اهتمام امام صادق به تعلیم و تربیت تاکیدی بر اهمیت این نکته می باشد که جایگاه تربیت و اخلاق در زندگی بسیار مهم است.         روش های تعلیم و تربیت اخلاق اسلامی در مکتب علمی امام صادق (ع) بر اساس این روایت ها روش امام جعفر صادق مطابق با جدیدترین روشهای آموزشی بوده است. جلسات درس ایشان محلی برای برخورد فکری عالمان و دانشجویان بوده اند. آن حضرت در حوزه درسی خود به تربیت متخصصان اهتمام نشان می دادند برای مثال هشام بن حکم متخصص در مباحث نظری و یا زراره و محمد بن مسلم در مسائل دینی تخصص داشتند و جابر بن حیان متخصص ریاضیات بود.                                                                                     روش آموزش عینی و عملی تربیت اسلامی یکی از روش های تربیت تقویت بنیه های علمی است. ارزش علم و اهمیت آن زمانی مشخص می شود که در زندگی انسان ها راه پیدا کندو آن را جهت دهد. امام صادق در این زمینه چنان گام برداشته که برای شیعیان واقعی در این مورد جای عذر باقی نگذاشته اند. آن حضرت در معروفترین کلام خود فرمودند:( دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر اینکه در یکی از این دو حالت شب را صبح کند   یا عالم و دانشمند باشد و یا متعلم و آموزنده. پس اگر در هیچکدام از این دو حالت نبود کم کاری و کوتاهی کرده و در این صورت عمر خود را ضایع نموده و گناهکار است. (                         اخلاق محوری و رعایت آداب اسلامی انسانی از بررسی مجموع روایات و سیره علمی امام صادق می توان به اصول و مبانی متعددی در زمینه در تربیت و اخلاق اسلامی یافت. از ان حضرت نقل شده است که هرگز امام حسین جلوتر از امام حسن حرکت نمی کردند و اگر ان دو با هم بودند هرگز امام حسین جلوتر از امام حسن سخن نمی گفتند.                                                                       اصول و معیار های ارزشی در تربیت و اخلاق اسلامی خداجویی و بندگی خدا: اساس تربیت اخلاقی اسلامی باور به وحدانیت خدا و بندگی اوست. زیرا اخلاق فاضله در ثبات و دوام خود به ضامنی نیاز دارد که از آن حفظ و حراست کند و تنها دژ محکمی که می تواند انسان را از هرگونه خطا و لغزش و رزیلت های اخلاقی باز دارد توحید و بندگی خداست.                                                                                               روش مراقبه و محاسبه نفس یکی از روش های مهم خودسازی حسابرسی از خود است. اینکه انسان به حساب نفس خویش برسد از سفارش های امام صادق است. وفای به عهد مانند شیرازه ای است که تمام روابط انسانی را محکم نگه می دارد. امام صادق می فرمایند: به نماز و روزه افراد فریفته نشوید چه بسا شخصی به نماز و روزه عادت کرده و ترک آن برایش وحشت آور و آزار دهنده است. اما در گزینش افراد راستگویی و امانت داری آنان را مورد توجه قرار دهید.                                                             نرمش و رونق با مردم پیامدهای مثبت و برکت های فراوان دارد. برخی از پیامدها و برکت های مثبت نرمش و رونق عبارت هستند از : دستیابی به خواسته ها.فائق آمدن بر مشکل و تسهیل روابط اجتماعی

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات فرماندهی انتظامی شهرستان تفت، سرهنگ احمدی گفت: رسیدن به مقام عبودیت و بندگی تقوای الهی و ایمان و عمل صالح و پرهیز از دنیا طلبی از جمله هدف های تربیت و اخلاق اسلامی است. اصول و هدف ها و روش های بکار برده شده در قرآن و گفتار ائمه اطهار در مورد تعلیم و تربیت انسان ها بی شک با سعادت دنیوی و اخروی همراه می باشند و در هرزمان می توان از آنها بهره مند شد. اهتمام امام صادق به تعلیم و تربیت تاکیدی بر اهمیت این نکته می باشد که جایگاه تربیت و اخلاق در زندگی بسیار مهم است.        

روش های تعلیم و تربیت اخلاق اسلامی در مکتب علمی امام صادق (ع)

بر اساس این روایت ها روش امام جعفر صادق مطابق با جدیدترین روشهای آموزشی بوده است. جلسات درس ایشان محلی برای برخورد فکری عالمان و دانشجویان بوده اند. آن حضرت در حوزه درسی خود به تربیت متخصصان اهتمام نشان می دادند برای مثال هشام بن حکم متخصص در مباحث نظری و یا زراره و محمد بن مسلم در مسائل دینی تخصص داشتند و جابر بن حیان متخصص ریاضیات بود.                                                                                    

روش آموزش عینی و عملی تربیت اسلامی

یکی از روش های تربیت تقویت بنیه های علمی است. ارزش علم و اهمیت آن زمانی مشخص می شود که در زندگی انسان ها راه پیدا کندو آن را جهت دهد. امام صادق در این زمینه چنان گام برداشته که برای شیعیان واقعی در این مورد جای عذر باقی نگذاشته اند. آن حضرت در معروفترین کلام خود فرمودند:( دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر اینکه در یکی از این دو حالت شب را صبح کند   یا عالم و دانشمند باشد و یا متعلم و آموزنده. پس اگر در هیچکدام از این دو حالت نبود کم کاری و کوتاهی کرده و در این صورت عمر خود را ضایع نموده و گناهکار است. (                       

اخلاق محوری و رعایت آداب اسلامی انسانی

از بررسی مجموع روایات و سیره علمی امام صادق می توان به اصول و مبانی متعددی در زمینه در تربیت و اخلاق اسلامی یافت. از ان حضرت نقل شده است که هرگز امام حسین جلوتر از امام حسن حرکت نمی کردند و اگر ان دو با هم بودند هرگز امام حسین جلوتر از امام حسن سخن نمی گفتند.                                                                      

اصول و معیار های ارزشی در تربیت و اخلاق اسلامی

خداجویی و بندگی خدا:

اساس تربیت اخلاقی اسلامی باور به وحدانیت خدا و بندگی اوست. زیرا اخلاق فاضله در ثبات و دوام خود به ضامنی نیاز دارد که از آن حفظ و حراست کند و تنها دژ محکمی که می تواند انسان را از هرگونه خطا و لغزش و رزیلت های اخلاقی باز دارد توحید و بندگی خداست.                                                                                              

روش مراقبه و محاسبه نفس

یکی از روش های مهم خودسازی حسابرسی از خود است. اینکه انسان به حساب نفس خویش برسد از سفارش های امام صادق است.

وفای به عهد مانند شیرازه ای است که تمام روابط انسانی را محکم نگه می دارد. امام صادق می فرمایند: به نماز و روزه افراد فریفته نشوید چه بسا شخصی به نماز و روزه عادت کرده و ترک آن برایش وحشت آور و آزار دهنده است. اما در گزینش افراد راستگویی و امانت داری آنان را مورد توجه قرار دهید.                                                            

نرمش و رونق با مردم پیامدهای مثبت و برکت های فراوان دارد. برخی از پیامدها و برکت های مثبت نرمش و رونق عبارت هستند از : دستیابی به خواسته ها.فائق آمدن بر مشکل و تسهیل روابط اجتماعی


آدرس کوتاه :