بازديد از مركز فني و حرفه اي بخش نير


در اين بازديد" علي شباني " با هدف رفع موانع و مشكلات مالي و عمراني و تسهیل در روند اجرایی راهبردی مهارت وفناوری مرکز آموزش فني و حرفه اي بخش نير را مورد بازدید قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای امام خميني (ره) شهرستان تفت ، رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت ، كارشناس فناوري و مسئول امور مالي  از مركز بخش نير بازديد بعمل آْورد .
در اين بازديد" علي شباني "  با هدف رفع موانع و مشكلات مالي و عمراني و تسهیل در روند اجرایی راهبردی مهارت وفناوری مرکز آموزش فني و حرفه اي بخش نير را مورد بازدید قرار دادند.
در ادامه از کارگاههای فناوري ، مانتو دوز ،خياطي ،روبان دوزي ، سرويس و نگهداري خودرو مركز بازدید بعمل آمد.
نظم وانظباط موجود در کارگاهها،رعایت لی اوت کارگاهی ،تعداد کارآموزان حاضر در کارگاهها،اثر بخشی دوره ها ،تجهیزات موجود در آن وهمچنین تنوع حرفه های موجود در مرکز با توجه به تعداد کارگاههای آن از نکاتی بود که بیش از سایر موارد رضایت بازدید کنندگان را بخود جلب نمود.

سپس در پایان بازدید جلسه ای در دفتر ریاست مرکز برگزار گردید و  جهت رفع مشكلات آموزشي مركز و روستاها و خريد تجهيزات از قبيل خريد كامپيوتر جهت كلاس كامپيوتر و برگزاري كلاسهاي فني به ويزه دوره لوله كشي گاز خانگي و تجاري و نياز اين بخش و روستاهاي اطراف به اين دوره ، مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت.

آدرس کوتاه :