بازديد رييس بازرگاني و حسابرسي سازمان تعاون روستايي استان يزد


عملكرد فروشگاه تروكا و عملكرد مالي اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي شهرستان تفت بررسي شد.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، رييس بازرگاني و حسابرسي سازمان تعاون روستايي استان يزد  از اداره تعاون روستايي شهرستان تفت و اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي و فروشگاه بزرگ شهر (تروكا) بازديد به عمل آوردند. در ادامه آقاي محمد ترابي عملكرد فروشگاه و آقاي عليرضا باقري عملكرد مالي اتحاديه را بررسي نمودند.

آدرس کوتاه :