برگزاري جلسه هماهنگي و برنامه ريزي طرح پزشك خانواده شهري در بيمارستان شهيد بهشتي تفت


جلسه هماهنگي و برنامه ريزي طرح پزشك خانواده شهري با حضور رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان تفت وسرپرست وپزشكان بيمارستان شهيد بهشتي درمحل اين بيمارستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي تفت،صبح امروز با حضور سرپرست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان تفت،سرپرست بيمارستان و پزشكان متخصص وعمومي وهمچنين نمايندگان سازمان بيمه خدمات درماني وتامين اجتماعي جلسه اي به منظوراهداف پزشك خانواده در محل بيمارستان شهيد بهشتي تفت برگزار گرديد. دراين نشست نسخه 0-2 طرح پزشك خانواده ودستورالعمل ارجاعي درسطح 2 و 3 مطرح ومورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وسئوالات وابهامات مورد نظر پزشكان مطرح وتوسط مسئولين مربوطه پاسخ داده شد درپايان سرپرست بيمارستان آمادگي اين مركز به همراهي تمامي پزشكان درامر تحقق طرح پزشك خانواده  را اعلام نمودند.
آدرس کوتاه :