برگزاري مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني كشاورزي دامداران گاريزات


جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني كشاورزي دامداران محور توسعه گاريزات با حضور كارشناس و حراست سازمان مركزي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني كشاورزي دامداران محور توسعه گاريزات با حضور كارشناسان سازمان تعاون روستايي استان يزد و سازمان مركزي ، حراست سازمان مركزي و استان يزد ، رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت و تمامي اعضاي عضو شركت مذكور بنا به آگهي دعوت مورخ 27/6/91 ساعت 4 بعد از ظهر مورخ 13/7/91 در محل مسجد اميرآباد گاريزات تشكيل گرديد

در ادامه بنا به دستور جلسه راي گيري از اعضاي عضو شركت اتخاذ گرديد كه شركت تعاوني كشاورزي مذكور به ادامه كار خود خواهد داد.

 

 

 

آدرس کوتاه :