برگزاري مراسم افتتاحیه طرح سنجش سلامت نوآموزان در دبستان امام تفت


ž مراسم افتتاحیه طرح سنجش سلامت نو آموزان اول ابتدایی با حضور کارشناسان اداره آموزش و پرورش تفت و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان تفت در دبستان پسرانه امام برگزار گردید.

     به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت، در این طرح دانش آموزان بدو ورود به دبستان در بخشهای مختلف آمادگی تحصیلی ، بینایی سنجی و شنوایی سنجی مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام امور فوق به مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی (شماره یک) و مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2 تفت واقع در آزمایشگاه مرکزی ارجاع داده و مورد معاینات پزشکی و دندانپزشکی قرار می گیرند و پس از تکمیل کارت واکسیناسین و شناسنامه سلامت جهت ثبت و نام در مدارس پذیرش میشوند . طرح سنجش سلامت نوآموزان تا هفته دوم تیرماه ادامه دارد و حدود 550 نو آموز مورد معاینات فوق الذکر قرار میگیرند.
 
ž  
    
آدرس کوتاه :