برگزاری دوره تخصصی اسکان اضطراری و تغذیه در شرایط بحران در جمعیت هلال احمر تفت


برای اولین بار دوره تخصصی اسکان اضطراری و تغذیه در شرایط بحران به صورت استانی ویژه خواهران و برادران امدادگر تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر تفت ، برای اولین بار دوره سه روزه تخصصی اسکان اضطراری و تغذیه در شرایط بحران به صورت

استانی درجمعیت هلال احمر این شهرستان جهت اموزش به 30 نفر از خواهران و 35 نفر از برادران امدادگرکه دوره عمومی امداد 80 ساعته را

گذرانده بودنددر دو دوره مجزا برگزار شد هدف از برگزاری این دوره ارتقاء و بالا بردن سطح آموزش امدادگران در شرایط بحران وزمان حادثه به

آسیب دیدگان است .در پایان دوره از شرکت کنندگانآزمون پایانی گرفته شد و به قبول شدگان گواهینامه دوره اموزشی صادر و ارائه خواهد

شد .ضمناً شرکت کنندگان از شهرستانهای یزد ،صدوق ،اردکان ،طبس و تفت بودند .

 

آدرس کوتاه :