جلوگيري ازبرداشت غيرمجازكتيرا از مراتع شهرستان تفت


رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت جلوگيري ازبرداشت غيرمجازكتيرا از مراتع شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت"محمدجوادمحمدي" گفت: تعدادي افرادغيربومي بدون مجوز و هرگونه هماهنگي درمراتع اطراف روستاي علي آباد بخش مرکزی ،اقدام به جمع آوري كتيرا نمودندكه توسط همياران طبيعت افتخاري  شناسايي ودراسرع وقت توسط ماموران يگان حفاظت،دستگير و ضمن تكميل پرونده مربوطه به مراجع قضايي معرفي شدند.

 محمدي افزود: اين افرادغيربومي خيلي نامحسوس  و اكثرا بصورت تكنفره و مسافري درمنطقه اقدام به برداشت كتيرا مي کردند كه توسط همياران طبيعت بومي شناسايي شدند.

وی با اشاره به خشكسالي های اخیر افزود: امسال هيچگونه مجوز برداشت محصولات فرعي صادرنشده ودرصورت مشاهده هرگونه برداشت،غيرمجازتلقي شده وطبق قانون برخوردخواهدشد.

فرمانده يگان حفاظت شهرستان تفت توضيح داد:باتوجه به اخبار رسيده ازبرداشت كتيرا در مراتع روستاي علي آباداقدام به گشت ومراقبت دراين عرصه داشتیم که  افراد سود جو  وضمن شناسايي ودستگيري پس ازتكميل پرونده به مقامات قضايي معرفي شدند.

ابوالقاسم بايگان گفت:گشت ومراقبت ازعرصه هاوظيفه يگان حفاظت مي باشد اما اگر كمك و مساعت افراد بومي نباشد اين موضوع موثر نخواهد بود و پيگيري ها بی نتيجه خواهدبود،لذا از مردم می خواهم درصورت مشاهده هرگونه تغييردرعرصه هاي ملي،حتي كوچكترين موضوع،باشماره تلفن 1504 بصورت رايگان در 24 ساعت شبانه روز اطلاع رساني نماييد .آدرس کوتاه :