مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی فراگیردهستانی غدیرعلی آباد پیشکوه


جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی فراگیر دهستانی غدیر علی آباد پیشکوه در تاریخ 28/4/91 تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی فراگیردهستانی غدیرعلی آباد پیشکوه در روز چهار شنبه مورخ 28/4/91 تشکیل گردید.در ابتدا هیئت مدیره و بازرسان تعاونی گزارشی از عملکرد خود به حضار ارائه نمودند. سپس صورتهای مالی تعاونی در سال 90 و بودجه پیشنهادی شرکت در سالجاری مطرح و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.همچنین با توجه به اتمام مدت خدمت بازرسان تعاونی ، جهت انتخاب بازرسان جدید رای گیری بعمل آمد.

در خاتمه در خصوص سایر مسائل جاری شرکت بین اعضاء و مسئولین تعاونی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راهکارهایی برای تقویت و پیشبرد اهداف تعاونی مطرح گردید.شایان ذکر است شرکتهای تعاونی فراگیر دهستانی جزء شرکتهای تعاونی خاص محسوب می شوند.

آدرس کوتاه :