ارزيابي مردمي ادارات، نهادها و دستگاههاي دولتي شهرستان تفت (شهريور ماه 1401 )

1= كمترين امتياز      5= بالاترين امتياز