فرماندار در اولين دوره مسابقه آشپزي كدبانوي شهربهشت و نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي آموزش فني و حرفه اي تفت حضور یافت و از نزدیک در جریان آثار ارائه شده در این نمایشگاه قرار گرفت.