مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری و سرپرست بخشداری گاریزات ضمن بازدید از روند برخی پروژه های آسفالت روستایی در مناطق خیرآباد،رعد آباد و کریم آباد از نزدیک در جریان روند این پروژه های عمرانی قرار گرفتند.


photo_2017-10-24_12-35-36.jpg photo_2017-10-24_12-35-39.jpg photo_2017-10-24_12-35-42.jpg photo_2017-10-24_12-35-46.jpg photo_2017-10-24_12-35-49.jpg photo_2017-10-24_12-35-31.jpg